top of page

  הסדנאות שלנו לארגונים

הון חברתי
תקשורת במרחב הדיגיטלי
תקשורת מקרבת

סדנא להיכרות עם ארבעה ערוצי תקשורת:שמיעה, ראייה

דיבור פנימי ודיבור חיצוני 

ערוצי תקשורת

הכרת המושג הון חברתי, ויצירת תנאים לקיומו בסביבת העבודה.

bottom of page